Termes i condicions

L’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) ha redactat aquestes condicions generals per tal que els seus associats, dins de la seva llibertat empresarial, decideixin si les incorporen als seus contractes.
Aquestes Condicions Generals es refereixen únicament al contracte de viatge combinat en el sentit de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, relativa als viatges combinats i els serveis de viatges vinculats.
Les agències de viatges associades poden utilitzar condicions generals diferents a aquest model o adaptar-les als diferents tipus de viatges que ofereixin o organitzin. L’adopció de totes o alguna de les clàusules per part de les agències es realitza sota la seva exclusiva responsabilitat.

La incorporació al contracte de les condicions generals ha de realitzar-se de conformitat amb el que disposa la regulació legal vigent, de manera que només passaran a formar part del contracte de viatge combinat si l’agència hagués informat al viatger sobre la seva existència i li hagués lliurat un exemplar de les mateixes amb anterioritat a la conclusió del contracte de viatge combinat.
El document contractual haurà de fer referència a les condicions generals incorporades i serà signat per totes les parts contractants.
Aquest model de condicions generals serà objecte de revisió periòdica per ajustar-les al desenvolupament legislatiu i jurisprudencial en aquesta matèria.

 • a) Contractació del viatge combinat
 • 1. Informació precontractual
 • 1. Abans que el viatger quedi obligat per qualsevol contracte de viatge combinat o oferta corresponent, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, lliuraran al viatger el formulari d’informació normalitzada pels contractes de viatge combinat, així com la resta de característiques i informació del viatge d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
 • 2. Les persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat del viatge d’acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d’acord amb les característiques del mateix, hauran de posar en coneixement de l’agència organitzadora o, si s’escau, de l’agència detallista, aquesta situació perquè se’ls pugui facilitar informació a tal efecte.
  Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona la mobilitat de la qual per participar al viatge es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual , o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, i la situació requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició de la resta de participants en el viatge.

3. La informació precontractual facilitada al viatger d’acord amb els apartats a), c), d), e) i g) de l’article 153.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, formarà part integrant del contracte de viatge combinat i no es modificarà llevat que l’agència de viatges i el viatger ho acordin expressament. L’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, abans de celebrar-se el contracte de viatge combinat, han de comunicar al viatger de manera clara, comprensible i destacada, tots els canvis de la informació precontractual.

2.Informació sobre disposicions aplicables a passaports, visats ​​i vacunes.

1. L’agència té el deure d’informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l’estada, així com sobre les condicions aplicables als viatgers en matèria de passaports i de visats, inclòs el temps aproximat per a l’obtenció dels visats, i respondrà de la correcció de la informació que faciliti.

2. El viatger haurà d’obtenir la documentació necessària per a realitzar el viatge, inclòs el passaport i els visats i la referida a les formalitats sanitàries. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d’aquesta documentació seran del seu compte, i en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la seva eventual repatriació.

3. Si l’agència accepta l’encàrrec del viatger de tramitar els visats necessaris per a alguna de les destinacions previstes a l’itinerari, podrà exigir el cobrament del cost del visat així com de les despeses de gestió pels tràmits que hagi de realitzar davant la representació diplomàtica o consular corresponent.
En aquest cas, l’agència respondrà dels danys que li siguin imputables.

3. Sol·licitud de reserva

1. El viatger que desitja contractar un viatge combinat realitza una “sol·licitud de reserva”. Després d’aquesta sol·licitud, l’agència detallista o, si s’escau, l’agència organitzadora, es comprometen a realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la reserva.

2. Si el viatger sol·licita l’elaboració d’una proposta d’un viatge combinat a mida, l’agència podrà exigir l’abonament d’una quantitat per a la confecció del projecte. Si el viatger accepta l’oferta de viatge combinat elaborada per l’agència, la suma entregada s’imputarà al preu del viatge.

3. Si l’agència ha acceptat gestionar la reserva serà responsable dels errors tècnics que es produeixin en el sistema de reserva que li siguin atribuïbles i dels errors comesos durant el procés de reserva.

4. L’agència no serà responsable dels errors de la reserva atribuïbles al viatger o que siguin causats per circumstàncies inevitables i extraordinàries.

4.      Confirmació de la reserva

La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des d’aquest instant el contracte de viatge combinat és d’obligat compliment per a ambdues parts.

5.      Calendari de pagament

1. En el moment de la confirmació de la reserva el consumidor haurà d’abonar el 25 % del preu del viatge combinat, llevat que en el contracte de viatge combinat s’estableixi un import diferent.

2. El pagament del preu restant s’ha d’efectuar com a molt tard 45 dies abans de la sortida, llevat que en el contracte de viatge combinat s’estableixi un calendari de pagaments diferent.

3. Si el viatger no compleix amb el calendari de pagaments, l’agència podrà resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per a la resolució del viatge pel viatger abans de la sortida prevista a la Clàusula 13.

b) Regles aplicables a les prestacions del viatge combinat

6.       Prestacions

Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la informació proporcionada al consumidor a la informació precontractual i no es modificaran excepte si l’agència de viatges i el viatger ho acorden expressament segons el que preveu la clàusula 1.3.

Amb antelació a l’inici del viatge, l’agència de viatges proporcionarà al viatger el itinerari detallat, serà el guia acompanyant qui portarà tots els rebuts, vals i bitllets necessaris per a la prestació de serveis.

7.      Allotjament

Llevat que una altra cosa s’indiqui a la informació precontractual o a les condicions particulars del contracte:

 1. a) En relació amb aquells països en què hi ha classificació oficial d’establiments hotelers o de qualsevol altre tipus d’allotjament, el fulletó recull la classificació turística que s’atorga al corresponent país.
 2. b) L’horari d’ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes a cada país i allotjament.

c) Les habitacions o cabines triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les que s’afegeix un o dos llits, que acostumen ser un sofà-llit o un llit plegable, excepte a certs establiments a on enlloc de llits addicionals es fan servir dos llits més grans.

8.      Transport

1. El viatger s’ha de presentar al lloc indicat per a la sortida amb l’antelació indicada per l’agència de viatges.

2. La pèrdua o dany que es produeixi en relació amb l’equipatge de mà o altres objectes que el viatger porti amb sí mateix seran del seu exclusiu compte i risc mentre es trobin sota la custòdia del viatger.

9.      Altres serveis

1.Per regla general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental, dinar, sopar i allotjament. El règim de mitja pensió, llevat que s’indiqui d’una altra manera, inclou esmorzar continental, sopar i allotjament. Per regla general, aquests àpats no inclouen les begudes.

2.Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si així consten a les necessitats especials acceptades per l’organitzador al contracte de viatge combinat.

3. La presència de mascotes només serà acceptada si així consta a les necessitats especials acceptades per l’organitzador al contracte de viatge combinat.

c) Drets i obligacions de les parts abans de l’inici del viatge

 

10. Modificació del contracte

1. L’agència organitzadora només podrà modificar les clàusules del contracte abans de l’inici del viatge si el canvi és insignificant i la pròpia agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, informen al viatger d’aquest canvi en suport durador de manera clara, comprensible i destacada.

2. Si abans de l’inici del viatge l’agència organitzadora es veu obligada a realitzar canvis substancials d’alguna de les principals característiques dels serveis del viatge o no pot complir amb algun requisit especial del viatger prèviament acceptat, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista ho posarà en coneixement del viatger sense demora, de manera clara, comprensible i destacada, en suport durador i la comunicació haurà de contenir:

 • Les modificacions substancials proposades i, si s’escau, la seva repercussió en el preu;
 • Un termini raonable perquè el viatger informi de la seva decisió;
 • La indicació que si el viatger no comunica la decisió al termini indicat s’entendrà que rebutja la modificació substancial i que, per tant, opta per resoldre el contracte sense cap penalització; i
 • Si l’agència pot oferir-lo, el viatge combinat substitutiu ofert i el seu preu.

El viatger podrà optar entre acceptar la modificació proposada o resoldre el contracte sense penalització. Si el viatger opta per resoldre el contracte podrà acceptar un viatge combinat substitutiu que, si s’escau, li ofereixi l’agència organitzadora o l’agència detallista. Aquest viatge substitutiu haurà de ser, si és possible, de qualitat equivalent o superior.

Si la modificació del contracte o el viatge substitutiu donen lloc a un viatge de qualitat o cost inferior, el viatger tindrà dret a una reducció adequada del preu.

En el cas que el viatger opti per resoldre el contracte sense penalització o no accepti el viatge combinat substitutiu ofert, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, reemborsaran tots els pagaments realitzats en concepte del viatge, en un termini no superior a catorze dies naturals a partir de la data de resolució del contracte. A aquests efectes, s’aplicarà el que disposen els apartats 2 al 6 de la clàusula 22.

11. Revisió del preu

1. Els preus només podran incrementar-se per part de l’agència fins als 20 dies naturals previs a la sortida. A més, aquest increment només es podrà dur a terme per ajustar l’import del preu del viatge a les variacions:
a) Dels tipus de canvi de divises aplicables al viatge organitzat.
b) Del preu dels transports de passatgers derivat del combustible o d’altres formes d’energia.
c) Del nivell dels impostos o taxes sobre els serveis de viatge inclosos al contracte, exigits per tercers que no estan directament involucrats en l’execució del viatge combinat, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports.

2. Al contracte s’indicarà la data en què s’han calculat els conceptes exposats en l’apartat anterior perquè el viatger tingui coneixement de la referència per calcular les revisions de preu.

3. L’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista notificaran l’augment al viatger, de forma clara i comprensible, amb una justificació d’aquest increment i li proporcionaran el seu càlcul en suport durador com a molt tard 20 dies abans de l’inici del viatge.

4. Només en el cas que l’increment del preu suposi un augment superior al 8% del preu del viatge, el viatger podrà resoldre el contracte sense penalització. En aquest cas és aplicable el que disposa la Clàusula 10.

5. El viatger tindrà dret a una reducció del preu del viatge per variacions produïdes en els conceptes detallats en els apartats a), b) i c) de la Clàusula 11.1. En aquests casos, l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, d’aquesta reducció del preu deduiran les despeses administratives reals de reemborsament al viatger.

12.    Cessió de la reserva

1.El viatger podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides en el fulletó, programa o oferta de viatge combinat i en el contracte, per a realitzar el viatge combinat.

2. La cessió s’ha de comunicar, en suport durador, a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista, amb una antelació mínima de 7 dies naturals a la data d’inici del viatge, la qual únicament podrà repercutir al viatger els costos efectivament suportats a causa de la cessió.

3.En tot cas, el viatger i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l’agència del pagament de la resta del preu, així com de qualsevol comissió, recàrrec i altres costos addicionals que pogués haver causat la cessió.

13. Resolució del viatge pel viatger abans de la sortida del viatge

1. El viatger podrà resoldre el contracte en qualsevol moment previ a l’inici del viatge i en aquest cas, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, no esta obligada a la devolució dels imports pagats ja que son no reemborsables, tal com indiquem en el nostre catàleg.

2. No obstant, si concorren circumstàncies inevitables i extraordinàries a la destinació que afectin significativament a l’execució del viatge o al transport dels passatgers al lloc de la destinació, i que siguin informades i desautoritzades per les autoritats competents com el ministeri d’assumptes exteriors, el viatger podrà resoldre el contracte abans del seu inici sense cap penalització i amb dret a reemborsament de tots els pagaments a compte del viatge que hagués efectuat. En aquest cas, aquest reemborsament es realitzarà al viatger, en un termini no superior a 30 dies laborals després de la finalització del contracte de viatge combinat.

14. Cancel·lació de viatge per l’organitzador abans de la sortida del viatge

Si l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, cancel·len el contracte per causes no imputables al viatger, hauran de reintegrar la totalitat dels pagaments realitzats pel viatger en un termini no superior a 14 dies naturals des de la terminació del contracte. L’agència no serà responsable de pagar cap compensació addicional al viatger si la cancel·lació es deu al fet que:

a) El nombre de persones inscrites per al viatge combinat és inferior al nombre mínim especificat al contracte i l’agència organitzadora, o, si s’escau, l’agència detallista, notifiquen al viatger la cancel·lació en el termini fixat en al mateix, que com a molt tard serà de:

 • 20 dies abans de l’inici en cas de viatges de més de 6 dies de durada.
 • 7 dies en viatges d’entre 2 i 6 dies.

48 hores en viatges de menys de 2 dies.

b) L’organitzador es veu en la impossibilitat d’executar el contracte per circumstàncies inevitables i extraordinàries i es notifica la cancel·lació al viatger sense demora indeguda abans de l’inici del viatge combinat.

15. Desistiment abans de l’inici del viatge en contractes celebrats fora de l’establiment

En el cas de contractes celebrats fora de l’establiment (entenent-se com a tals aquells definits a l’article 92.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2007), el viatger podrà desistir del viatge contractat per qualsevol causa i sense penalització, amb dret a devolució del preu abonat en concepte del viatge, dins dels 14 dies següents a la celebració del contracte.

d) Drets i obligacions de les parts després de l’inici del viatge

16.    Deure de comunicació qualsevol falta de conformitat del contracte

Si el viatger observa que qualsevol dels serveis inclosos al viatge no s’executa de conformitat amb el contracte, el viatger haurà d’informar de la manca de conformitat a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista sense demora indeguda, tenint en compte les circumstàncies del cas.

17. Esmena qualsevol falta de conformitat del contracte i no prestació, segons el convingut al contracte, d’una part significativa dels serveis de viatge

1. Si qualsevol dels serveis inclosos en el viatge no s’executa de conformitat amb el contracte, l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, hauran d’esmenar la falta de conformitat, excepte si resulta impossible o té un cost desproporcionat, tenint en compte la gravetat de la falta de conformitat i el valor dels serveis del viatge afectats. En cas que no s’esmeni la falta de conformitat serà d’aplicació el que disposa la Clàusula 22.

2. Si no concorre cap de les excepcions anteriors i una falta de conformitat no s’esmena en un termini raonable establert pel viatger o l’agència es nega a esmenar-la o requereix de solució immediata, el propi viatger podrà fer-ho i sol·licitar el reemborsament de les despeses necessàries a tal efecte.

3. Quan una proporció significativa dels serveis del viatge no es pugui prestar segons el convingut al contracte, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, oferiran sense cost addicional fórmules alternatives adequades per a la continuació normal del viatge i, també, quan el retorn del viatger al lloc de sortida no s’efectuï segons l’acordat. Aquestes fórmules alternatives, si pot ser, hauran de ser de qualitat equivalent o superior i si són de qualitat inferior, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista aplicaran una reducció adequada del preu.
El viatger només pot rebutjar les alternatives ofertes si no són comparables a l’acordat en el viatge combinat o si la reducció de preu és inadequada.

4. Quan una falta de conformitat afecti substancialment a l’execució del viatge i l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista no l’hagin esmenat en un termini raonable establert pel viatger, aquest podrà posar fi al contracte sense pagar cap penalització i sol·licitar , en el seu cas, tant una reducció del preu com una indemnització pels danys i perjudicis causats, d’acord amb l’establert a la Clàusula 22.

5. Si no és possible trobar fórmules de viatge alternatives o el viatger les rebutja per no ser comparables a l’acordat al viatge o per ser inadequada la reducció de preu oferta, el viatger tindrà dret, tant a una reducció de preu com a una indemnització per danys i perjudicis, sense que es posi fi al contracte de viatge combinat, d’acord amb l’establert a la Clàusula 22.

6. En els casos detallats als apartats 4 i 5 anteriors, si el viatge combinat inclou el transport de passatgers, l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, estaran també obligades a oferir la repatriació al viatger en un transport equivalent sense dilacions indegudes i sense cost addicional.

18. Impossibilitat de garantir retorn segons el previst al contracte per circumstàncies inevitables i extraordinàries

1. Si és impossible garantir el retorn del viatger segons el previst al contracte degut a circumstàncies inevitables i extraordinàries, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, assumiran el cost de l’allotjament que sigui necessari, de ser possible de categoria equivalent, per un període no superior a tres nits per viatger, llevat que a la normativa europea de drets dels passatgers s’estableixi un període diferent.

2. La limitació de costos establerta a l’apartat anterior no és aplicable a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda (tal com es defineixen a la clàusula 1.2 anterior) ni als seus acompanyants, a dones embarassades, a menors no acompanyats, ni tampoc a les persones amb necessitat d’assistència mèdica específica, si les seves necessitats particulars han estat participades a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista, almenys 48 hores abans de l’inici del viatge.

19. Deure de col·laboració del viatger al normal desenvolupament del viatge

El viatger haurà de seguir les indicacions que li faciliti l’agència organitzadora, la detallista o els seus representants locals per a l’adequada execució del viatge, així com les reglamentacions que són d’aplicació general als usuaris dels serveis compresos al viatge combinat. En particular, en els viatges en grup guardarà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no perjudiqui el normal desenvolupament del viatge.

20. Deure d’assistència de l’agència

1. L’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, estan obligades a proporcionar una assistència adequada i sense demora indeguda al viatger en dificultats, especialment en el cas de circumstàncies extraordinàries i inevitables.

2. En concret aquesta assistència ha de consistir en:
a) Subministrament d’informació adequada de serveis sanitaris, autoritats locals i assistència consular; i
b) Assistència al viatger per establir comunicacions a distància i l’ajuda per trobar fórmules alternatives.

3. Si la dificultat s’ha originat intencionadament o per negligència del viatger, l’agència organitzadora i, si s’escau l’agència minorista, podran facturar un recàrrec raonable per l’esmentada assistència al viatger. Aquest recàrrec no podrà superar els costos reals en els que hagi incorregut l’agència.

e) Responsabilitat contractual per compliment defectuós o incompliment

21. Responsabilitat de les agències de viatge

1. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran solidàriament davant del viatger del correcte compliment del contracte de viatge combinat.
Qui respongui davant el viatger tindrà el dret de repetició enfront a l’operador a qui li sigui imputable l’incompliment o compliment defectuós del contracte en funció del seu respectiu àmbit de gestió del viatge combinat.
2. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran davant el viatger tant si executen elles mateixes les prestacions compreses en el viatge combinat com si les porten a terme els seus auxiliars o altres prestadors de serveis.

22. Dret a reducció del preu, indemnització i limitacions

1. El viatger tindrà dret a una reducció del preu adequada per qualsevol període durant el qual hi hagi hagut una falta de conformitat.

2. El viatger tindrà dret a rebre una indemnització adequada de l’organitzador o, si s’escau, del detallista per qualsevol dany o perjudici que pateixi com a conseqüència de qualsevol falta de conformitat del contracte.

3. El viatger no tindrà dret a una indemnització per danys i perjudicis si l’organitzador o, si s’escau, el detallista, demostren que la manca de conformitat és:

a) Imputable al viatger;

b) Imputable a un tercer aliè a la prestació dels serveis contractats i imprevisible o inevitable; o,

c) Deguda a circumstàncies inevitables i extraordinàries

4. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat estiguin regides per convenis internacionals, les limitacions sobre l’abast o condicions de pagament d’indemnitzacions pels prestadors de serveis inclosos en el viatge s’aplicaran a les agències organitzadores i agències minoristes.

5. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat no estiguin regides per convenis internacionals: (i) no es podran limitar contractualment les indemnitzacions que en el seu cas pugui correspondre pagar a l’agència per danys corporals o per perjudicis causats de forma intencionada o per negligència; i (ii) la resta d’indemnitzacions que puguin haver de pagar les agències quedaran limitades al triple del preu total del viatge combinat.

6. La indemnització o reducció de preu concedida en virtut del Reial Decret Legislatiu 1/2007 i la concedida en virtut dels reglaments i convenis internacionals relacionats a l’article 165.5 del mateix Reial Decret Legislatiu 1/2007, s’han de deduir una de l’altra per tal de evitar excés d’indemnització.

f) Reclamacions i accions derivades del contracte

23. Llei Aplicable
Aquest contracte de viatge combinat es regeix per l’acordat entre les parts i pel que estableixen aquestes condicions generals, a les normes autonòmiques vigent i aplicables, així com pel que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i els Usuaris i altres lleis complementàries.

24. Reclamacions a l’agència
1. Sense perjudici de les accions legals que l’assisteixen, el viatger podrà efectuar per escrit reclamacions per la no execució o l’execució deficient del contracte davant l’agència detallista i/o l’agència organitzadora minorista detallista i / o organitzadora a les adreces postals i/o adreces de correu electrònic informades per les agències de viatges a tal efecte.
2. En el termini màxim de 30 dies, l’agència haurà de contestar per escrit les reclamacions formulades

Resolució alternativa de conflictes

1. En qualsevol moment, el consumidor i l’agència podran demanar la mediació de l’administració competent o dels organismes que es constitueixin a tal efecte per trobar per sí mateixes una solució del conflicte que sigui satisfactòria per a ambdues parts.

2. El consumidor podrà dirigir les seves reclamacions a la Junta Arbitral de Consum que sigui competent. El conflicte es pot sotmetre a arbitratge si l’agència reclamada s’hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum (cas en el qual l’agència avisarà degudament de tal circumstància al consumidor) o, si l’agència malgrat no estar adherida accepta la sol·licitud d’arbitratge del consumidor .

3. Si l’agència organitzadora i / o, si s’escau, l’agència detallista, estan adherides a algun sistema de resolució alternativa de litigis o hi estan obligades per alguna norma o codi de conducta, informaran d’aquesta circumstància al viatger abans de la formalització del contracte de viatge combinat.

26.    Accions judicials

 1. Si la controvèrsia no està sotmesa a arbitratge de consum, el viatger podrà reclamar en via judicial.
 2. Les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat prescriuen pel transcurs del termini de dos anys.

 


Els presents termes i condicions d’ús, Condicions de Venda i Política de Privadesa, regulen l‘ús del, LLOC WEB: www.clubdelviatger.cat de la qual, Viatgem JUNTS, S.L, amb NIF: B-66875378, Registre Mercantil de; BARCELONA, Tom; 45613. Foli; 119, S 8. Full; B-493.647, i domicili a: SANT JOSEP, 74, BAIXOS, Codi Postal: 08370. Localitat: CALELLA, Província: BARCELONA. és titular.

A través del seu lloc web, Viatgem JUNTS, S.L, d’ara endavant l’administrador de la pàgina web proporciona informació sobre els seus productes i gestions en línia, així com d’oferir la possibilitat de la seva adquisició. A causa de el contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin comprar els seus viatges, han de comptar amb la condició de USUARIS / CLIENTS, la qual s’adquireix en l’apartat FES-t’en CP LOCALITAT, i completant el formulari de REGISTRE, segons l’exposat en l’article, 13, de el Reglament General de Protecció de Dades-UE 2016/679, de Parlament i Consell d’Europa, de l’, abril 27 del 2016.

El Reglament General-UE-2016/679, al seu article, 6, apartat, f, diu, que els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de les seves dades personals, en particular quan l’interessat es a un menor de 13, anys que no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç online reculli les seves dades personals, sent els seus representants legals (pares o tutors) que poden fer-ho en nom seu, excepte quan el menor tingui com a mínim, 16 anys, que serà lícit el seu consentiment

El termini de conservació de les dades dels USUARIS / CLIENTS, serà l’impost per la normativa vigent.


El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és: GRUP Qualia dpd@grupoqualia.net

1. INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE

Les descripcions dels articles exposats al LLOC WEB es realitzen en base als llistats de productes.

El lloc web: www.clubdelviatger.cat de la qual, Viatgem JUNTS, SL, és Administrador de la venda de viatges en línia, i fidels a la nostra essència, proporciona una col·lecció de viatges especials que neix de la unió de la qualitat dels nostres paratges i que el resultat final és eL PLAER DE PERTÀNYER AL CLUB DEL viatger.

Per, Viatgem JUNTS, S.L, cada client és un membre del nostre club i es mereix que els nostres viatges estiguin a l’altura de les seves expectatives.

2. PREUS I RESERVES:

Els preus dels viatges que s’indiquen a través del LLOC WEB, inclou l’IVA, en tots els seus productes.

3. DISPONIBILITAT

L’administrador de la pàgina web farà tot el possible per a resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades a tots els seus USUARIS/CLIENTS, com més aviat millor en la demanda de les consultes.

No obstant això, a vegades, i per causes difícilment controlables per l’administrador de la pàgina web com a errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als USUARIS/CLIENTS, difereixi de la comanda inicialment realitzada per l’administrador de la pàgina web, per a satisfer les comandes dels USUARIS/CLIENTS.

Per al cas que la gestió no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar, després d’haver realitzat la comanda, l’USUARI/CLIENT, serà informat per correu electrònic de l’anul·lació total  d’aquest. Si arran d’aquesta anul·lació l’USUARI/CLIENT, vol retornar la comanda del viatge, haurà de seguir l’estipulat en l’apartat Devolució. 

4. PAGAMENT

L’USUARI/CLIENT, pagués en el moment que realitza la comanda del viatge, el 30% del total i fins a la totalitat, 5 setmanes abans del desplaçament previ recordatori de l’Administrador de la pàgina, VIATGEM JUNTS, S.L del Club del Viatger.

L’USUARI/CLIENT, haurà d’abonar l’import total corresponent a la seva comanda de viatge en el moment de lliurament del mateix mitjançant targeta de crèdit; VISA, VISA Electró i  MASTERCARD i TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA.

L’USUARI/CLIENT, haurà de notificar a l’administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè l’administrador pugui realitzar les gestions oportunes.

5. SEGURETAT

L’administrador de la pàgina web té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible per l’ordinador de l’USUARI/CLIENT, i el del LLOC WEB, d’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

 1. Que l‘USUARI/CLIENT, està comunicant les seves dades al centre servidor de l’administrador de la pàgina web i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.
  Que entre l‘USUARI/CLIENT, i el centre servidor de l’administrador de la pàgina web les dades es transmeten xifratges, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

6. CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

VIATGEM JUNTS, S.L, compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-CE, i ha estat assessorada en aquestes normatives per GRUP QUALIA, per la qual cosa se li atorguen sengles certificats en format d’imatge digital perquè pugui exposar-los en el seu lloc web

7. FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Una vegada formalitzat la comanda de viatge, és a dir, amb l’acceptació de les condicions d’ús i la confirmació del procés de compra en l’apartat PAGAMENT, l’administrador de la pàgina Web sempre enviarà un correu electrònic a l‘USUARI/CLIENT, confirmant els detalls dels viatges adquirits.

8. DEVOLUCIÓ

8.1. PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ

Tots els viatges comprats en la pàgina web de l’administrador es podran retornar i reemborsar, sempre que l’USUARI/CLIENT, disposi d’una assegurança d’anul·lació del viatge, i que el motiu de la cancel·lació s’ajusti a les clàusules incloses en l’assegurança contractada. Si no disposa de segur, no té dret a devolució dels pagaments efectuats per encàrrec d’aquest viatge.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’administrador de la pàgina web té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web i, especialment, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen en la web.

S’adverteix a USUARIS/CLIENTS, que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense perjudici de l’anterior, el contingut del LLOC WEB, també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de l’administrador de la pàgina web.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de l’administrador.

L’administrador de la pàgina web informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos en el LLOC WEB.

Només s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l’usuari l’únic responsable del mal ús d’aquests.

10. ACCÉS I ESTADA EN LA WEB

10.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els USUARI/CLIENTS, són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del LLOC WEB, mentre naveguin en aquesta, així com després d’haver accedit.

A conseqüència d’això, els USUARIS/CLIENTS, són els únics responsables davant l’administrador de la pàgina web i tercers de:

 1. Les conseqüències que es puguin derivar d’una utilització, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut del LLOC WEB, elaborat o no per l’administrador de la pàgina web, publicat o no sota el seu nom de manera oficial.
 2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el LLOC WEB, o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres usuaris.

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts quan el consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés al LLOC WEB a USUARIS/CLIENTS, que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareixen en el present document.

L’administrador de la pàgina web informa que no garanteix:

 1. Que l’accés al LLOC WEB, i/o a les web d’enllaç sigui ininterromput o lliure d’error.
 2. Que el contingut o programari al qual els USUARIS/CLIENTS, accedeixin a través de la web o de les web d’enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de mal.
 3. L’aprofitament que de la informació o contingut del LLOC WEB, o webs d’enllaç que els USUARIS/CLIENTS, poguessin fer per als seus propòsits personals.

La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada pels USUARIS/CLIENTS, com a divulgativa i orientadora, tant respecte a la seva finalitat com als seus efectes, per la qual cosa: l’administrador de la pàgina web no garanteix l’exactitud de la informació del LLOC WEB, i per tant no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als USUARIS/CLIENTS, que poguessin derivar-se alguna inexactitud present en el LLOC WEB.

11. LA NOSTRA RESPONSABILITAT

L’administrador de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

De la utilització que els USUARIS/CLIENTS, puguin fer dels materials del LLOC WEB o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del LLOC WEB, o de tercers.

Els eventuals danys i perjudicis als USUARIS/CLIENTS, causats ​​per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l’organització o la localització dels continguts i/o accés al LLOC WEB, i, en general, els errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el LLOC WEB, o un programa faciliti l’USUARI/CLIENT.

Dels continguts d’aquelles pàgines a les quals els USUARIS/CLIENTS, puguin accedir des d’enllaços inclosos en el LLOC WEB, ja siguin autoritzats o no.

Els actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a l’administrador de la pàgina web mitjançant via contractual.

De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos en el LLOC WEB, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l’ús d’Internet a fi d’evitar l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

L’administrador de la pàgina web no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

 • Errors o retards en l’accés al LLOC WEB, per part de l’USUARI/CLIENT, a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda de serveis, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’administrador de la pàgina web.
  Errors o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
  Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l’USUARI/CLIENT.
  De la no operativitat o problemes en l’adreça electrònica facilitada per l’USUARI/CLIENT, per a l’enviament de la confirmació de la comanda de serveis.

En tot cas, l’administrador de la pàgina web es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l’USUARI/CLIENT, per a arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, l’administrador de la pàgina web té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per a promoure el registre de nous membres en el seu servei.

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret de modificar les condicions d’aplicació de la promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l’exclusió de qualsevol dels participants i/o USUARIS/CLIENTS, de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació d’aquests.

12. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els USUARIS/CLIENTS es comprometen a navegar pel LLOC WEB i a utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment del que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, l’informem que l’emplenament de qualsevol formulari existent en el LLOC WEB, o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a l’administrador de la pàgina web perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporats al fitxer, titularitat del Responsable del Tractament i/o administrador de la pàgina web, inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades dels USUARIS/CLIENTS, seran utilitzats per a l’enviament a través de correu electrònic de les gestions en línia i físiques, que realitzi l’administrador de la pàgina web, així com per al lliurament de les compres.

Per la mera visita al LLOC WEB, els USUARIS/CLIENTS, no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.

L’administrador de la pàgina web es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per als fins indicats.

L’administrador de la pàgina web presumeix que les dades han estat introduïts pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Aquestes dades, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de, VIATGEM JUNTS, S.L,  Aquestes dades, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de, VIATGEM JUNTS, S.L amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. Així mateix, VIATGEM JUNTS, S.L, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer que dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en tal cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals,  i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: SANT JOSEP, 74, Codi Postal: 08370, Localitat: CALELLA, Província: BARCELONA, Correu electrònic: info@clubdelviatger.cat ​​aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelizar la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat les Condicions d’ús , mitjançant una casella de selecció obligatòria al peu del formulari.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment l’acceptarà o negarà amb una casella de selecció obligatòria al peu del formulari.

Per a modificar o actualitzar les seves dades personals l’USUARI/CLIENT, haurà d’accedir al LLOC WEB, en l’apartat LA MEVA DADES PERSONALS, Per a cancel·lar el seu compte escriurà des del correu electrònic del seu compte a:  info@clubdelviatger.cat amb l’assumpte “Cancel·lar Compte“.

Amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. Així mateix, VIATGEM JUNTS, S.L,  informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer que dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en tal cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals,  i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: SANT JOSEP, 74, Codi Postal: 08370, Localitat: CALELLA, Província: BARCELONA, Correu electrònic: info@clubdelviatger.cat ​​aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelizar la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat les Condicions d’ús , mitjançant una casella de selecció obligatòria al peu del formulari.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment l’acceptarà o negarà amb una casella de selecció obligatòria al peu del formulari.

13. NUL·LITAT

En cas que qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d’ús sigui declarada nul·la, la resta de clàusules es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa dels presents termes i condicions.

L’administrador de la pàgina web podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de l’administrador de la pàgina web o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui. 

14. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del LLOC WEB, així com els presents termes i condicions d’ús.

Per això, l’administrador de la pàgina web recomana a l’USUARI/CLIENT llegir atentament les condicions i termes d’ús, cada vegada que accedeixi al LLOC WEB. Els USUARIS/CLIENTS, sempre disposaran d’aquests termes i condicions d’ús en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulgui realitzar.

15. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE
Els presents termes i condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals d’ARENYS DE MAR, (BARCELONA), la ciutat origen de l’empresa propietària del LLOC WEB tret que la llei imposi una altra jurisdicció.

Form Newsletter - CAT