Termes i condicions

TERMES I CONDICIONS D’ÚS WEB

Els presents termes i condicions d’Ús, i Política de Privacitat, regulen l’ús segons la llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic dels LLOCS WEB: https://www.clubdelviatger.cat, de la qual, VIATGEM JUNTS, SL, amb NIF: B-66875378, Registre Mercantil de: BARCELONA, Tom: 45613, Foli:119, S8, Fulla: B 493647, amb Domicili en: SANT JOSEP, 74, Codi Postal: 08370, Localitat: CALELLA, Província: BARCELONA, és titular.

 1. INFORMACIÓ SOBRE LA WEB:

A través del seu LLOC WEB, www.clubdelviatger.cat, de la qual és titular i administrador, VIATGEM JUNTS, SL, per a la reserva en línia de viatges promoguts pel Club del viatger.

 • PUBLICITAT EN LA WEB:

La Web: www.clubdelviatger.cat, podrà albergar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable, VIATGEM JUNTS, SL , no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 1. DISPONIBILITAT DE LA WEB:

L’administrador de la pàgina web farà tot el possible per a resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades a tots els USUARIS/CLIENTS, en la major brevetat possible en la demanda de les consultes.

No obstant això, a vegades, i per causes difícilment controlables per l’administrador de la pàgina web com, errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als USUARIS/CLIENTS, no sigui l’adequada per a realitzar la gestió de les reserves sol·licitades.

Per al cas que la gestió de la reserva no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar el procés, després d’haver realitzat la reserva en el formulari de registre, l’USUARI/CLIENT, serà informat per correu electrònic de l’anul·lació total d’aquest.

 1. SEGURETAT WEB:

L’administrador de la pàgina web, té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, a 256 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible per dispositiu de l’USUARI/CLIENT, i el del LLOC WEB, d’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL, “Secure Socket Layer”, el predecessor del protocol, TLS, “Transport Layer Security”, que es tracta de protocols criptogràfics que proporcionen privacitat i integritat en les comunicacions segures per una xarxa de comunicació, comunament internet, que garanteix que la informació transmesa per aquesta xarxa no pugui ser interceptada ni modificada per elements no autoritzats, garantint que només els emissors i els receptors legítims siguin els que tinguin accés a la comunicació de manera íntegra de la qual es garanteix:

 1. Que l’USUARI/CLIENT, està comunicant les seves dades al centre servidor de l’administrador de la pàgina web i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.
 2. Que entre l’USUARI/CLIENT, i el centre servidor de l’administrador de la pàgina web, les dades es transmeten xifratges, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.
 3. ACCÉS I ESTADA EN LA WEB:

4.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS:

Els USUARIS/CLIENTS, són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del LLOC WEB mentre naveguin en la mateixa així, com després d’haver accedit.

A conseqüència d’això, els USUARIS/CLIENTS, són els únics responsables davant l’administrador de la pàgina web i tercers de:

 1. Les conseqüències que es puguin derivar d’una utilització, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut del LLOC WEB, elaborat o no per l’administrador de la pàgina web, publicat o no sota el seu nom de manera oficial.
 2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el LLOC WEB, o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres usuaris.

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts quan el consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés al LLOC WEB a USUARIS/CLIENTS, que facin un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareixen en el present document.

L’administrador de la pàgina web informa que no garanteix:

a).- Que l’accés al LLOC WEB, i/o a les web d’enllaç sigui ininterromput i lliure d’error.

b).- Que el contingut o programari al qual els USUARIS/CLIENTS, accedeixin a través de la web o de les web d’enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o, causi un altre tipus de mal.

c).- L’aprofitament de la informació o contingut del LLOC WEB, o webs d’enllaç que els USUARIS/CLIENTS, poguessin fer per als seus propòsits personals.

 1. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS:

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del LLOC WEB, així com els presents termes i condicions d’ús.

Per això, l’administrador de la pàgina web recomana a l’USUARI/CLIENT, llegir atentament les condicions i termes d’ús, cada vegada que accedeixi al LLOC WEB.

Els USUARIS/CLIENTS, sempre disposaran d’aquests termes i condicions d’ús en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulgui realitzar.

 1. LA NOSTRA RESPONSABILITAT WEB:

L’administrador de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

1.- De la utilització que els USUARIS/CLIENTS, puguin fer dels materials del LLOC WEB o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del LLOC WEB, o de tercers.

2.- Els eventuals danys i perjudicis als USUARIS/CLIENTS, causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de la localització dels continguts i/o accés al LLOC WEB, i, en general, els errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el LLOC WEB, o un programa que faciliti l’USUARI/CLIENT.

3.- Dels continguts d’aquelles pàgines a les quals els USUARIS/CLIENTS, puguin accedir des d’enllaços inclosos en el LLOC WEB, ja siguin autoritzats o no.

4.- Els actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a l’administrador de la pàgina web mitjançant via contractual.

5.- De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos en el LLOC WEB, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l’ús d’Internet a fi d’evitar l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutor.

L’administrador de la pàgina web no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

a.- Errors o retards en l’accés al LLOC WEB, per part de l’USUARI/CLIENT, a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de reserva, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la reserva o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’administrador de la pàgina web.

b.- Errors o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

c.- Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l’USUARI/CLIENT.

d.- De la no operativitat o problemes en l’adreça electrònica facilitada per l’USUARI/CLIENT, per a l’enviament de la confirmació de les reserves.

En tot cas, l’administrador de la pàgina web es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l’USUARI/CLIENT, per a arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, l’administrador de la pàgina web té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per a promoure el registre de nous usuaris en el seu servei en línia.

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret de modificar les condicions d’aplicació de la promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l’exclusió de qualsevol dels USUARIS/CLIENTS, de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació d’aquests.

 1. CERTIFICATS DE LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

VIATGEM JUNTS, SL, de la qual és titular del lloc web: www.clubdelviatger.cat, compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent RGPD-UE-2016/679, LOPDGDD-3/2018, amb la LSSI-CE-34/2002, i la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions, és assessorada en aquestes normatives per GRUP QUALIA, per la qual cosa se li atorguen sengles certificats en format d’imatge digital perquè pugui exposar-los en el seu lloc web.

 1. 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

L’administrador de la pàgina web té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina i LLOC WEB, i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen en la web.

S’adverteix als USUARIS/CLIENTS, que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial, Reial decret-Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril i posteriors modificacions.

Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d’abril de 2019 sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.

Sense perjudici de l’anterior, el contingut del LLOC WEB, també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de l’administrador.

L’administrador de la pàgina web informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos en el LLOC WEB: www.clubdelviatger.cat.

Només s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l’usuari l’únic responsable del mal ús d’aquests.

 1. NUL·LITAT:

En cas que qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d’ús sigui declarada nul·la, la resta de clàusules es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa dels presents termes i condicions.

L’administrador de la pàgina web podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de l’administrador de la pàgina web o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

 1. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

Els presents termes i condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de, ARENYS DE MAR, Partit Judicial de, CALELLA, ciutat origen de l’entitat, VIATGEM JUNTS, SL, propietària del LLOC WEB tret que la llei imposi una altra jurisdicció.

Per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, en el seu Article, 40.5, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, Reglament-UE-524/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clica aquí).

 1. PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Els USUARIS/CLIENTS es comprometen a navegar pel LLOC WEB i a utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment del que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, la LOPDGDD-3/2018, la LSSI-34/2002, i la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions, l’informem que l’emplenament de qualsevol formulari existent en el LLOC WEB: www.clubdelviatger.cat, o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a l’administrador de la pàgina web perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporats al fitxer, titularitat del Responsable del Tractament i/o administrador de la pàgina web. Les dades dels USUARIS/CLIENTS, seran utilitzats per a l’enviament a través de correu electrònic de les gestions en línia i físiques, que realitzi l’administrador de la pàgina web.

Per la mera visita al LLOC WEB, els USUARIS/CLIENTS, no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.

L’administrador de la pàgina web es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per als fins indicats. L’administrador de la pàgina web presumeix que les dades han estat introduïts pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes. Així mateix, VIATGEM JUNTS, SL, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer que dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en tal cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador del LLOC WEB, o al Correu electrònic: info@clubdelviatger.cat, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelizar la relació entre totes dues parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat les Condicions d’ús i Política de privacitat.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment l’acceptarà amb l’acceptació d’aquestes condicions d’ús mitjançant una casella de selecció al peu del formulari o pàgina web.

Per a modificar, actualitzar o cancel·lar les seves dades personals l’USUARI/CLIENT, escriurà des del correu electrònic del seu compte a, info@clubdelviatger.cat, amb l’assumpte.

Per tant, l’USUARI/CLIENT és responsable de la veracitat de les dades i l’administrador de la pàgina web no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels USUARIS/CLIENTS.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l’administrador de la pàgina web ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels USUARIS/CLIENTS i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció d’aquests

 

CONDICIONS DE RESERVA WEB

A través del seu LLOC WEB; https://www.clubdelviatger.cat de, VIATGEM JUNTS, S.L, d’ara endavant, l’administrador de la pàgina web. A causa del contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin informació dels viatges, hauran d’emplenar el formulari de contacte, els que desitgin realitzar una reserva hauran de registrar-se en el formulari de, USUARIS/CLIENTS, el qual s’adquireix completant el formulari de, REGISTRE, les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció en aplicació del, Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Parlament i Consell d’Europa, del, 27 d’abril de 2016, la LOPD-3/2018 de Garantia dels Drets Digitals de, 5 de desembre, per la Llei aplicable al comerç electrònic, LSSI-CE, 34/2002, la Llei, 9/2014, General de Telecomunicacions, la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors, i la llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la Defensa dels consumidors, usuaris i altres Lleis complementàries.

L’article, 6, apartat, f, del RGPD-UE-2016/679, i per l’article, 7, de la LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, exposa, que els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de les seves dades personals, en particular quan l’interessat s’a un menor de 16, anys que no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç en línia reculli les seves dades personals, sent els seus representants legals (pares o tutors) els qui poden fer-ho en el seu nom, excepte quan el menor tingui com a mínim, 16 anys complerts, que serà licito el seu consentiment.

 1. INFORMACIÓ DEL CONTINGUT WEB:

El LLOC WEB: https://www.clubdelviatger.cat, de la qual és Administrador, VIATGEM JUNTS, S.L, per a la reserva i venda en línia d’una col·lecció de viatges especials per Catalunya, Espanya, Europa i la resta del món, amb el plaer de pertànyer al club del viatger.

 1. PREUS DE LA RESERVA:

Els preus exposats que s’indiquen a través del LLOC WEB, inclou l’IVA en totes les reserves i el pagament es realitza en els sistemes de pagament establerts per l’administrador d’aquesta web i el Club del viatger.

 1. CONDICIONS DE RESERVA:

Amb l’acceptació de les condicions de reserva i condicions d’ús de la pàgina web i perquè la reserva sigui efectiva, es requereix el pagament d’un dipòsit inicial establert pel viatge sol·licitat, la resta l’abonés en les dates indicades del viatge en les condicions establertes anteriorment pel Club del viatger.

En la contractació d’un viatge és important contractar l’assegurança de cancel·lació, (no obligatori), de la reserva, que ens cobreix qualsevol indisposició personal per no poder realitzar el viatge i recuperar la quantia abonada anteriorment.

L’administrador de la pàgina Web, https://www.clubdelviatger.cat, enviarà un correu electrònic a l’USUARI/CLIENT, amb l’acceptació de la reserva sol·licitada, en cas afirmatiu, s’exposaran els detalls de la reserva adquirida. 

 1. FORMA DE PAGAMENT.

L’USUARI/CLIENT, pagués amb la moneda d’euro en el moment de formalitzar la reserva o en el temps establert.

Aquest LLOC WEB, compleix amb la normativa, PCI-*DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard) compliment obligatori per a totes aquelles Webs que emmagatzemen, manegen i processen informació financera sensible com a dades de targetes bancàries.

L’USUARI/CLIENT, haurà d’abonar l’import de la reserva sol·licitada mitjançant sistema de pagament; TARGETA DE DEBITO, VISA, MASTERCARD i altres.

 1. DESISTIMENT O CANCEL·LACIÓ DE RESERVES:

5.1. PROCEDIMENT DE CANCEL·LACIÓ:

Pel reial decret legislatiu, 1/2007, en el seu article 71, i la Llei 3/2014, de 27 de març, les reserves realitzades en aquesta pàgina web es podran cancel·lar i reemborsar sempre que ell, USUARI/CLIENT, justifiqui el no poder viatjar i disposi d’una assegurança de cancel·lació de la reserva d’un viatge, si no disposa d’aquesta assegurança, l’import del dipòsit inicial o el total de la reserva, no serà reemborsada per haver de cobrir les despeses de gestió realitzada en la compra i reserva de sistemes de viatge i estades.

El dret de desistiment no serà aplicable, en atenció a l’article, 103, de la Llei 3/2014, quan concorri el següent apartat:

 1. a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 2. b) El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 3. c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 4. l) El subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

Si el motiu de la devolució és imputable a l’administrador de la pàgina web (el viatge és incorrecte o incomplet, no és el que s’havia reservat, etc.), l’administrador de la pàgina web, gestionés les reclamacions pertinents per a oferir al client l’import de la devolució en aplicació de l’article, 107.1, de la Llei 3/2014.

L’administrador de la pàgina web, accepta i tracta el desistiment i les devolucions en l’empara de les Lleis locals, i la Directiva de la UE.

Per a procedir amb una devolució, s’han de seguir els següents passos.

Haurà d’Informar al més aviat possible l’administrador de la pàgina web, i indicar que el producte vol ser retornat. La informació es pot fer al telèfon: +34 93 769 12 31, o al correu electrònic; Info@clubdelviatger.cat.

 1. REEMBORSAMENTS A l’USUARI/CLIENT:

Devolució dels diners, si ho desitja en reserves de viatges posteriors al sol·licitat en altres desplaçaments del seu interès.

Únicament en el cas que el servei o allotjament sigui defectuós o incorrecte, l’administrador de la pàgina web reemborsarà també a l’USUARI/CLIENT, les despeses corresponents en atenció a l’article, 107, de la Llei 3/2014.

L’administrador de la pàgina web gestionarà l’ordre de devolució de l’import de la reserva sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L’aplicació de la devolució en el compte o targeta de crèdit del, USUARI/CLIENT, dependrà de l’entitat bancària emissora.

 1. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

Els presents termes i condicions de venda i ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de, ARENYS DE MAR, Partit Judicial de CALELLA, la ciutat origen de, VIATGEM JUNTS, S.L, titular del LLOC WEB, tret que la llei imposi una altra jurisdicció.

Per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, en el seu Article, 40.5, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, Reglament-UE-524/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, en el seu Article, 5.1, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clica aquí).

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

VIATGEM JUNTS, S.L, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: SANT JOSEP, 74, Codi Postal: 08370, Localitat: CALELLA, Província: BARCELONA, Correu electrònic: Info@clubdelviatger.cat, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.