Termes i condicions

L’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) ha redactat aquestes condicions generals per tal que els seus associats, dins de la seva llibertat empresarial, decideixin si les incorporen als seus contractes.
Aquestes Condicions Generals es refereixen únicament al contracte de viatge combinat en el sentit de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, relativa als viatges combinats i els serveis de viatges vinculats.
Les agències de viatges associades poden utilitzar condicions generals diferents a aquest model o adaptar-les als diferents tipus de viatges que ofereixin o organitzin. L’adopció de totes o alguna de les clàusules per part de les agències es realitza sota la seva exclusiva responsabilitat.

La incorporació al contracte de les condicions generals ha de realitzar-se de conformitat amb el que disposa la regulació legal vigent, de manera que només passaran a formar part del contracte de viatge combinat si l’agència hagués informat al viatger sobre la seva existència i li hagués lliurat un exemplar de les mateixes amb anterioritat a la conclusió del contracte de viatge combinat.
El document contractual haurà de fer referència a les condicions generals incorporades i serà signat per totes les parts contractants.
Aquest model de condicions generals serà objecte de revisió periòdica per ajustar-les al desenvolupament legislatiu i jurisprudencial en aquesta matèria.

 • a) Contractació del viatge combinat
 • 1. Informació precontractual
 • 1. Abans que el viatger quedi obligat per qualsevol contracte de viatge combinat o oferta corresponent, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, lliuraran al viatger el formulari d’informació normalitzada pels contractes de viatge combinat, així com la resta de característiques i informació del viatge d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
 • 2. Les persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat del viatge d’acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d’acord amb les característiques del mateix, hauran de posar en coneixement de l’agència organitzadora o, si s’escau, de l’agència detallista, aquesta situació perquè se’ls pugui facilitar informació a tal efecte.
  Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona la mobilitat de la qual per participar al viatge es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual , o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, i la situació requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició de la resta de participants en el viatge.

3. La informació precontractual facilitada al viatger d’acord amb els apartats a), c), d), e) i g) de l’article 153.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, formarà part integrant del contracte de viatge combinat i no es modificarà llevat que l’agència de viatges i el viatger ho acordin expressament. L’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, abans de celebrar-se el contracte de viatge combinat, han de comunicar al viatger de manera clara, comprensible i destacada, tots els canvis de la informació precontractual.

2.Informació sobre disposicions aplicables a passaports, visats ​​i vacunes.

1. L’agència té el deure d’informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l’estada, així com sobre les condicions aplicables als viatgers en matèria de passaports i de visats, inclòs el temps aproximat per a l’obtenció dels visats, i respondrà de la correcció de la informació que faciliti.

2. El viatger haurà d’obtenir la documentació necessària per a realitzar el viatge, inclòs el passaport i els visats i la referida a les formalitats sanitàries. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d’aquesta documentació seran del seu compte, i en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la seva eventual repatriació.

3. Si l’agència accepta l’encàrrec del viatger de tramitar els visats necessaris per a alguna de les destinacions previstes a l’itinerari, podrà exigir el cobrament del cost del visat així com de les despeses de gestió pels tràmits que hagi de realitzar davant la representació diplomàtica o consular corresponent.
En aquest cas, l’agència respondrà dels danys que li siguin imputables.

3. Sol·licitud de reserva

1. El viatger que desitja contractar un viatge combinat realitza una “sol·licitud de reserva”. Després d’aquesta sol·licitud, l’agència detallista o, si s’escau, l’agència organitzadora, es comprometen a realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la reserva.

2. Si el viatger sol·licita l’elaboració d’una proposta d’un viatge combinat a mida, l’agència podrà exigir l’abonament d’una quantitat per a la confecció del projecte. Si el viatger accepta l’oferta de viatge combinat elaborada per l’agència, la suma entregada s’imputarà al preu del viatge.

3. Si l’agència ha acceptat gestionar la reserva serà responsable dels errors tècnics que es produeixin en el sistema de reserva que li siguin atribuïbles i dels errors comesos durant el procés de reserva.

4. L’agència no serà responsable dels errors de la reserva atribuïbles al viatger o que siguin causats per circumstàncies inevitables i extraordinàries.

4.      Confirmació de la reserva

La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des d’aquest instant el contracte de viatge combinat és d’obligat compliment per a ambdues parts.

5.      Calendari de pagament

 1. 1. En el moment de la confirmació de la reserva el consumidor haurà d’abonar el 25 % del preu del viatge combinat, llevat que en el contracte de viatge combinat s’estableixi un import diferent.
 1. 2. El pagament del preu restant s’ha d’efectuar com a molt tard 45 dies abans de la sortida, llevat que en el contracte de viatge combinat s’estableixi un calendari de pagaments diferent.

3. Si el viatger no compleix amb el calendari de pagaments, l’agència podrà resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per a la resolució del viatge pel viatger abans de la sortida prevista a la Clàusula 13.

b) Regles aplicables a les prestacions del viatge combinat

6. Prestacions

Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la informació proporcionada al consumidor a la informació precontractual i no es modificaran excepte si l’agència de viatges i el viatger ho acorden expressament segons el que preveu la clàusula 1.3.

Amb antelació a l’inici del viatge, l’agència de viatges proporcionarà al viatger el itinerari detallat, serà el guia acompanyant qui portarà tots els rebuts, vals i bitllets necessaris per a la prestació de serveis.

7.      Allotjament

Llevat que una altra cosa s’indiqui a la informació precontractual o a les condicions particulars del contracte:

 1. a) En relació amb aquells països en què hi ha classificació oficial d’establiments hotelers o de qualsevol altre tipus d’allotjament, el fulletó recull la classificació turística que s’atorga al corresponent país.
 2. b) L’horari d’ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes a cada país i allotjament.

c) Les habitacions o cabines triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les que s’afegeix un o dos llits, que acostumen ser un sofà-llit o un llit plegable, excepte a certs establiments a on enlloc de llits addicionals es fan servir dos llits més grans.

8.Transport

 1. 1. El viatger s’ha de presentar al lloc indicat per a la sortida amb l’antelació indicada per l’agència de viatges.
 2. 2. La pèrdua o dany que es produeixi en relació amb l’equipatge de mà o altres objectes que el viatger porti amb sí mateix seran del seu exclusiu compte i risc mentre es trobin sota la custòdia del viatger.

9.      Altres serveis

1.Per regla general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental, dinar, sopar i allotjament. El règim de mitja pensió, llevat que s’indiqui d’una altra manera, inclou esmorzar continental, sopar i allotjament. Per regla general, aquests àpats no inclouen les begudes.

2.Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si així consten a les necessitats especials acceptades per l’organitzador al contracte de viatge combinat.

 1. 3. La presència de mascotes només serà acceptada si així consta a les necessitats especials acceptades per l’organitzador al contracte de viatge combinat.

 

c) Drets i obligacions de les parts abans de l’inici del viatge

10. Modificació del contracte

1. L’agència organitzadora només podrà modificar les clàusules del contracte abans de l’inici del viatge si el canvi és insignificant i la pròpia agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, informen al viatger d’aquest canvi en suport durador de manera clara, comprensible i destacada.

2. Si abans de l’inici del viatge l’agència organitzadora es veu obligada a realitzar canvis substancials d’alguna de les principals característiques dels serveis del viatge o no pot complir amb algun requisit especial del viatger prèviament acceptat, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista ho posarà en coneixement del viatger sense demora, de manera clara, comprensible i destacada, en suport durador i la comunicació haurà de contenir:

 • Les modificacions substancials proposades i, si s’escau, la seva repercussió en el preu;
 • Un termini raonable perquè el viatger informi de la seva decisió;
 • La indicació que si el viatger no comunica la decisió al termini indicat s’entendrà que rebutja la modificació substancial i que, per tant, opta per resoldre el contracte sense cap penalització; i
 • Si l’agència pot oferir-lo, el viatge combinat substitutiu ofert i el seu preu.

El viatger podrà optar entre acceptar la modificació proposada o resoldre el contracte sense penalització. Si el viatger opta per resoldre el contracte podrà acceptar un viatge combinat substitutiu que, si s’escau, li ofereixi l’agència organitzadora o l’agència detallista. Aquest viatge substitutiu haurà de ser, si és possible, de qualitat equivalent o superior.

Si la modificació del contracte o el viatge substitutiu donen lloc a un viatge de qualitat o cost inferior, el viatger tindrà dret a una reducció adequada del preu.

En el cas que el viatger opti per resoldre el contracte sense penalització o no accepti el viatge combinat substitutiu ofert, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, reemborsaran tots els pagaments realitzats en concepte del viatge, en un termini no superior a catorze dies naturals a partir de la data de resolució del contracte. A aquests efectes, s’aplicarà el que disposen els apartats 2 al 6 de la clàusula 22.

11. Revisió del preu

1. Els preus només podran incrementar-se per part de l’agència fins als 20 dies naturals previs a la sortida. A més, aquest increment només es podrà dur a terme per ajustar l’import del preu del viatge a les variacions:
a) Dels tipus de canvi de divises aplicables al viatge organitzat.
b) Del preu dels transports de passatgers derivat del combustible o d’altres formes d’energia.
c) Del nivell dels impostos o taxes sobre els serveis de viatge inclosos al contracte, exigits per tercers que no estan directament involucrats en l’execució del viatge combinat, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports.

 1. 2. Al contracte s’indicarà la data en què s’han calculat els conceptes exposats en l’apartat anterior perquè el viatger tingui coneixement de la referència per calcular les revisions de preu.
 2. 3. L’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista notificaran l’augment al viatger, de forma clara i comprensible, amb una justificació d’aquest increment i li proporcionaran el seu càlcul en suport durador com a molt tard 20 dies abans de l’inici del viatge.

4. Només en el cas que l’increment del preu suposi un augment superior al 8% del preu del viatge, el viatger podrà resoldre el contracte sense penalització. En aquest cas és aplicable el que disposa la Clàusula 10.

5. El viatger tindrà dret a una reducció del preu del viatge per variacions produïdes en els conceptes detallats en els apartats a), b) i c) de la Clàusula 11.1. En aquests casos, l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, d’aquesta reducció del preu deduiran les despeses administratives reals de reemborsament al viatger.

12.    Cessió de la reserva

1.El viatger podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides en el fulletó, programa o oferta de viatge combinat i en el contracte, per a realitzar el viatge combinat.

2. La cessió s’ha de comunicar, en suport durador, a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista, amb una antelació mínima de 7 dies naturals a la data d’inici del viatge, la qual únicament podrà repercutir al viatger els costos efectivament suportats a causa de la cessió.

 1. 3.En tot cas, el viatger i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l’agència del pagament de la resta del preu, així com de qualsevol comissió, recàrrec i altres costos addicionals que pogués haver causat la cessió.

13.Resolució del viatge pel viatger abans de la sortida del viatge

1. El viatger podrà resoldre el contracte en qualsevol moment previ a l’inici del viatge i en aquest cas, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, no esta obligada a la devolució dels imports pagats ja que son no reemborsables, tal com indiquem en el nostre catàleg.

2. No obstant, si concorren circumstàncies inevitables i extraordinàries a la destinació que afectin significativament a l’execució del viatge o al transport dels passatgers al lloc de la destinació, i que siguin informades i desautoritzades per les autoritats competents com el ministeri d’assumptes exteriors, el viatger podrà resoldre el contracte abans del seu inici sense cap penalització i amb dret a reemborsament de tots els pagaments a compte del viatge que hagués efectuat. En aquest cas, aquest reemborsament es realitzarà al viatger, en un termini no superior a 30 dies laborals després de la finalització del contracte de viatge combinat.

14. Cancel·lació de viatge per l’organitzador abans de la sortida del viatge

Si l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, cancel·len el contracte per causes no imputables al viatger, hauran de reintegrar la totalitat dels pagaments realitzats pel viatger en un termini no superior a 14 dies naturals des de la terminació del contracte. L’agència no serà responsable de pagar cap compensació addicional al viatger si la cancel·lació es deu al fet que:

a) El nombre de persones inscrites per al viatge combinat és inferior al nombre mínim especificat al contracte i l’agència organitzadora, o, si s’escau, l’agència detallista, notifiquen al viatger la cancel·lació en el termini fixat en al mateix, que com a molt tard serà de:

 • 20 dies abans de l’inici en cas de viatges de més de 6 dies de durada.
 • 7 dies en viatges d’entre 2 i 6 dies.

48 hores en viatges de menys de 2 dies.

b) L’organitzador es veu en la impossibilitat d’executar el contracte per circumstàncies inevitables i extraordinàries i es notifica la cancel·lació al viatger sense demora indeguda abans de l’inici del viatge combinat.

15. Desistiment abans de l’inici del viatge en contractes celebrats fora de l’establiment

En el cas de contractes celebrats fora de l’establiment (entenent-se com a tals aquells definits a l’article 92.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2007), el viatger podrà desistir del viatge contractat per qualsevol causa i sense penalització, amb dret a devolució del preu abonat en concepte del viatge, dins dels 14 dies següents a la celebració del contracte.

d) Drets i obligacions de les parts després de l’inici del viatge

16.    Deure de comunicació qualsevol falta de conformitat del contracte

Si el viatger observa que qualsevol dels serveis inclosos al viatge no s’executa de conformitat amb el contracte, el viatger haurà d’informar de la manca de conformitat a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista sense demora indeguda, tenint en compte les circumstàncies del cas.

17. Esmena qualsevol falta de conformitat del contracte i no prestació, segons el convingut al contracte, d’una part significativa dels serveis de viatge

1. Si qualsevol dels serveis inclosos en el viatge no s’executa de conformitat amb el contracte, l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, hauran d’esmenar la falta de conformitat, excepte si resulta impossible o té un cost desproporcionat, tenint en compte la gravetat de la falta de conformitat i el valor dels serveis del viatge afectats. En cas que no s’esmeni la falta de conformitat serà d’aplicació el que disposa la Clàusula 22.

2. Si no concorre cap de les excepcions anteriors i una falta de conformitat no s’esmena en un termini raonable establert pel viatger o l’agència es nega a esmenar-la o requereix de solució immediata, el propi viatger podrà fer-ho i sol·licitar el reemborsament de les despeses necessàries a tal efecte.

3. Quan una proporció significativa dels serveis del viatge no es pugui prestar segons el convingut al contracte, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, oferiran sense cost addicional fórmules alternatives adequades per a la continuació normal del viatge i, també, quan el retorn del viatger al lloc de sortida no s’efectuï segons l’acordat. Aquestes fórmules alternatives, si pot ser, hauran de ser de qualitat equivalent o superior i si són de qualitat inferior, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista aplicaran una reducció adequada del preu.
El viatger només pot rebutjar les alternatives ofertes si no són comparables a l’acordat en el viatge combinat o si la reducció de preu és inadequada.

4. Quan una falta de conformitat afecti substancialment a l’execució del viatge i l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista no l’hagin esmenat en un termini raonable establert pel viatger, aquest podrà posar fi al contracte sense pagar cap penalització i sol·licitar , en el seu cas, tant una reducció del preu com una indemnització pels danys i perjudicis causats, d’acord amb l’establert a la Clàusula 22.

 1. 5. Si no és possible trobar fórmules de viatge alternatives o el viatger les rebutja per no ser comparables a l’acordat al viatge o per ser inadequada la reducció de preu oferta, el viatger tindrà dret, tant a una reducció de preu com a una indemnització per danys i perjudicis, sense que es posi fi al contracte de viatge combinat, d’acord amb l’establert a la Clàusula 22.

6. En els casos detallats als apartats 4 i 5 anteriors, si el viatge combinat inclou el transport de passatgers, l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, estaran també obligades a oferir la repatriació al viatger en un transport equivalent sense dilacions indegudes i sense cost addicional.

18. Impossibilitat de garantir retorn segons el previst al contracte per circumstàncies inevitables i extraordinàries

1. Si és impossible garantir el retorn del viatger segons el previst al contracte degut a circumstàncies inevitables i extraordinàries, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, assumiran el cost de l’allotjament que sigui necessari, de ser possible de categoria equivalent, per un període no superior a tres nits per viatger, llevat que a la normativa europea de drets dels passatgers s’estableixi un període diferent.

2. La limitació de costos establerta a l’apartat anterior no és aplicable a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda (tal com es defineixen a la clàusula 1.2 anterior) ni als seus acompanyants, a dones embarassades, a menors no acompanyats, ni tampoc a les persones amb necessitat d’assistència mèdica específica, si les seves necessitats particulars han estat participades a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista, almenys 48 hores abans de l’inici del viatge.

19. Deure de col·laboració del viatger al normal desenvolupament del viatge

El viatger haurà de seguir les indicacions que li faciliti l’agència organitzadora, la detallista o els seus representants locals per a l’adequada execució del viatge, així com les reglamentacions que són d’aplicació general als usuaris dels serveis compresos al viatge combinat. En particular, en els viatges en grup guardarà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no perjudiqui el normal desenvolupament del viatge.

20. Deure d’assistència de l’agència

1. L’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, estan obligades a proporcionar una assistència adequada i sense demora indeguda al viatger en dificultats, especialment en el cas de circumstàncies extraordinàries i inevitables.

2. En concret aquesta assistència ha de consistir en:
a) Subministrament d’informació adequada de serveis sanitaris, autoritats locals i assistència consular; i
b) Assistència al viatger per establir comunicacions a distància i l’ajuda per trobar fórmules alternatives.

3. Si la dificultat s’ha originat intencionadament o per negligència del viatger, l’agència organitzadora i, si s’escau l’agència minorista, podran facturar un recàrrec raonable per l’esmentada assistència al viatger. Aquest recàrrec no podrà superar els costos reals en els que hagi incorregut l’agència.

e) Responsabilitat contractual per compliment defectuós o incompliment

21. Responsabilitat de les agències de viatge

1. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran solidàriament davant del viatger del correcte compliment del contracte de viatge combinat.
Qui respongui davant el viatger tindrà el dret de repetició enfront a l’operador a qui li sigui imputable l’incompliment o compliment defectuós del contracte en funció del seu respectiu àmbit de gestió del viatge combinat.
2. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran davant el viatger tant si executen elles mateixes les prestacions compreses en el viatge combinat com si les porten a terme els seus auxiliars o altres prestadors de serveis.

22. Dret a reducció del preu, indemnització i limitacions

1. El viatger tindrà dret a una reducció del preu adequada per qualsevol període durant el qual hi hagi hagut una falta de conformitat.

 1. 2. El viatger tindrà dret a rebre una indemnització adequada de l’organitzador o, si s’escau, del detallista per qualsevol dany o perjudici que pateixi com a conseqüència de qualsevol falta de conformitat del contracte.
 2. 3. El viatger no tindrà dret a una indemnització per danys i perjudicis si l’organitzador o, si s’escau, el detallista, demostren que la manca de conformitat és:
 3. a) Imputable al viatger;
 4. b) Imputable a un tercer aliè a la prestació dels serveis contractats i imprevisible o inevitable; o,
 5. c) Deguda a circumstàncies inevitables i extraordinàries
 1. 4. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat estiguin regides per convenis internacionals, les limitacions sobre l’abast o condicions de pagament d’indemnitzacions pels prestadors de serveis inclosos en el viatge s’aplicaran a les agències organitzadores i agències minoristes.

5. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat no estiguin regides per convenis internacionals: (i) no es podran limitar contractualment les indemnitzacions que en el seu cas pugui correspondre pagar a l’agència per danys corporals o per perjudicis causats de forma intencionada o per negligència; i (ii) la resta d’indemnitzacions que puguin haver de pagar les agències quedaran limitades al triple del preu total del viatge combinat.

 1. 6. La indemnització o reducció de preu concedida en virtut del Reial Decret Legislatiu 1/2007 i la concedida en virtut dels reglaments i convenis internacionals relacionats a l’article 165.5 del mateix Reial Decret Legislatiu 1/2007, s’han de deduir una de l’altra per tal de evitar excés d’indemnització.

f) Reclamacions i accions derivades del contracte

 1. 23. Llei Aplicable
  Aquest contracte de viatge combinat es regeix per l’acordat entre les parts i pel que estableixen aquestes condicions generals, a les normes autonòmiques vigent i aplicables, així com pel que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i els Usuaris i altres lleis complementàries.

24. Reclamacions a l’agència
1. Sense perjudici de les accions legals que l’assisteixen, el viatger podrà efectuar per escrit reclamacions per la no execució o l’execució deficient del contracte davant l’agència detallista i/o l’agència organitzadora minorista detallista i / o organitzadora a les adreces postals i/o adreces de correu electrònic informades per les agències de viatges a tal efecte.
2. En el termini màxim de 30 dies, l’agència haurà de contestar per escrit les reclamacions formulades

  1. Resolució alternativa de conflictes
  2. 1. En qualsevol moment, el consumidor i l’agència podran demanar la mediació de l’administració competent o dels organismes que es constitueixin a tal efecte per trobar per sí mateixes una solució del conflicte que sigui satisfactòria per a ambdues parts.
  3. 2. El consumidor podrà dirigir les seves reclamacions a la Junta Arbitral de Consum que sigui competent. El conflicte es pot sotmetre a arbitratge si l’agència reclamada s’hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum (cas en el qual l’agència avisarà degudament de tal circumstància al consumidor) o, si l’agència malgrat no estar adherida accepta la sol·licitud d’arbitratge del consumidor .

  No poden ser objecte de l’arbitratge de consum les reclamacions en què  concorrin intoxicació, lesió, mort o hi hagi indicis racionals de delicte. En cas de celebrar-se un arbitratge de consum, el laude que dicti el tribunal arbitral designat per la Junta Arbitral de Consum resoldrà la reclamació presentada amb caràcter definitiu i serà vinculant per a ambdues parts.

 1. 3. Si l’agència organitzadora i / o, si s’escau, l’agència detallista, estan adherides a algun sistema de resolució alternativa de litigis o hi estan obligades per alguna norma o codi de conducta, informaran d’aquesta circumstància al viatger abans de la formalització del contracte de viatge combinat.

26.    Accions judicials

 1. Si la controvèrsia no està sotmesa a arbitratge de consum, el viatger podrà reclamar en via judicial.
 2. Les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat prescriuen pel transcurs del termini de dos anys.

 


Els presents termes i condicions d’ús, Condicions de Venda i Política de Privadesa, regulen l‘ús del, LLOC WEB: www.clubdelviatger.cat de la qual, Viatgem JUNTS, S.L, amb NIF: B-66875378, Registre Mercantil de; BARCELONA, Tom; 45613. Foli; 119, S 8. Full; B-493.647, i domicili a: SANT JOSEP, 74, BAIXOS, Codi Postal: 08370. Localitat: CALELLA, Província: BARCELONA. és titular.

A través del seu lloc web, Viatgem JUNTS, S.L, d’ara endavant l’administrador de la pàgina web proporciona informació sobre els seus productes i gestions en línia, així com d’oferir la possibilitat de la seva adquisició. A causa de el contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin comprar els seus viatges, han de comptar amb la condició de USUARIS / CLIENTS, la qual s’adquireix en l’apartat FES-t’en CP LOCALITAT, i completant el formulari de REGISTRE, segons l’exposat en l’article, 13, de el Reglament General de Protecció de Dades-UE 2016/679, de Parlament i Consell d’Europa, de l’, abril 27 del 2016.

El Reglament General-UE-2016/679, al seu article, 6, apartat, f, diu, que els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de les seves dades personals, en particular quan l’interessat es a un menor de 13, anys que no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç online reculli les seves dades personals, sent els seus representants legals (pares o tutors) que poden fer-ho en nom seu, excepte quan el menor tingui com a mínim, 16 anys, que serà lícit el seu consentiment

El termini de conservació de les dades dels USUARIS / CLIENTS, serà l’impost per la normativa vigent.


El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és: GRUP Qualia dpd@grupoqualia.net

1. INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE

Les descripcions dels articles exposats al LLOC WEB es realitzen en base als llistats de productes.

El lloc web: www.clubdelviatger.cat de la qual, Viatgem JUNTS, SL, és Administrador de la venda de viatges en línia, i fidels a la nostra essència, proporciona una col·lecció de viatges especials que neix de la unió de la qualitat dels nostres paratges i que el resultat final és eL PLAER DE PERTÀNYER AL CLUB DEL viatger.

Per, Viatgem JUNTS, S.L, cada client és un membre del nostre club i es mereix que els nostres viatges estiguin a l’altura de les seves expectatives.

2. PREUS I RESERVES:

Els preus dels viatges que s’indiquen a través del LLOC WEB, inclou l’IVA, en tots els seus productes.

3. DISPONIBILIDAD

El administrador de la página web hará todo lo posible para resolver todas las dudas y gestiones solicitadas a todos sus USUARIOS/CLIENTES, a la mayor brevedad posible en la demanda de las consultas.

Sin embargo, en ocasiones, y por causas difícilmente controlables por el administrador de la página web como errores humanos o incidencias en los sistemas informáticos, es posible que la rapidez finalmente servida a los USUARIOS/CLIENTES, difiera del pedido inicialmente realizada por el administrador de la página web, para satisfacer los pedidos de los USUARIOS/CLIENTES.

Para el caso de que la gestión no esté disponible o no se pudiera llegar a finalizar, después de haber realizado el pedido, el USUARIO/CLIENTE, será informado por correo electrónico de la anulación total  de éste. Si a raíz de esta anulación el USUARIO/CLIENTE, quiere devolver el pedido del viaje, deberá seguir lo estipulado en el apartado Devolución. 

4. PAGO

El USUARIO/CLIENTE, pagara en el momento que realiza el pedido del viaje, el 30 % del total y hasta la totalidad, 5 semanas antes del desplazamiento previo recordatorio del Administrador de la página, VIATGEM JUNTS, S.L del Club del Viatger.

El USUARIO/CLIENTE, deberá abonar el importe total correspondiente a su pedido de viaje en el momento de entrega del mismo mediante tarjeta de crédito; VISA, VISA Electrón y  MASTERCARD y TRANSFERENCIA BANCARIA.

El USUARIO/CLIENTE, deberá notificar al administrador de la página web cualquier cargo indebido o fraudulento en la tarjeta utilizada para las compras, mediante correo electrónico o vía telefónica, en el menor plazo de tiempo posible para que el administrador pueda realizar las gestiones oportunas.

5. SEGURIDAD

El administrador de la página web tiene las máximas medidas de seguridad comercialmente disponibles en el sector. Además, el proceso de pago funciona sobre un servidor seguro utilizando el protocolo SSL. El servidor seguro establece una conexión de modo que la información se transmite cifrada mediante algoritmos de 128 bits, que aseguran que sólo sea inteligible y comprensible por el ordenador del USUARIO/CLIENTE, y el del SITIO WEB, de esta forma, al utilizar el protocolo SSL se garantiza:

 1. Que el USUARIO/CLIENTE, está comunicando sus datos al centro servidor del administrador de la página web y no a cualquier otro que intentara hacerse pasar por éste.
 2. Que entre el USUARIO/CLIENTE, y el centro servidor del administrador de la página web los datos se transmiten cifrados, evitando su posible lectura o manipulación por terceros.

6. CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO LSSI-CE Y PROTECCIÓN DE DATOS

VIATGEM JUNTS, S.L, cumple con la normativa de Protección de Datos vigente y con la LSSI-CE, y ha sido asesorada en estas normativas por GRUPO QUALIA, por lo que se le otorgan sendos certificados en formato de imagen digital para que pueda exponerlos en su sitio web.

7. FORMALIZACIÓN DE PEDIDOS

Una vez formalizado el pedido de viaje, es decir, con la aceptación de las condiciones de uso y la confirmación del proceso de compra en el apartado PAGAMENT, el administrador de la página Web siempre enviará un correo electrónico al USUARIO/CLIENTE, confirmando los detalles de los viajes adquiridos.

8. DEVOLUCIÓN

8.1. PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN

Todos los viajes comprados en la página web del administrador se podrán devolver y reembolsar, siempre que el USUARIO/CLIENTE, disponga de un seguro de anulación del viaje, y que el motivo de la cancelación se ajuste a las cláusulas incluidas en el seguro contratado. Si no dispone de seguro, no tiene derecho a devolución de los pagos efectuados por encargo de dicho viaje.

9. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El administrador de la página web tiene todos los derechos sobre el contenido, diseño y código fuente de esta página web y, en especial, con carácter enunciativo, pero no limitativo, sobre las fotografías, imágenes, textos, logos, diseños, marcas, nombres comerciales y datos que se incluyen en la web.

Se advierte a USUARIOS/CLIENTES, que estos derechos están protegidos por la legislación vigente española e internacional relativa a la propiedad intelectual e industrial.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, el contenido del SITIO WEB, también tiene la consideración de programa informático, y por lo tanto, le resulta también de aplicación toda la normativa española y comunitaria europea vigente en la materia.

Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de esta web, ni de cualquiera de sus contenidos, sin el permiso expreso y por escrito del administrador de la página web.

Asimismo queda totalmente prohibida la copia, reproducción, adaptación, modificación, distribución, comercialización, comunicación pública y/o cualquier otra acción que comporte una infracción de la normativa vigente española y/o internacionales en materia de propiedad intelectual y/o industrial, así como el uso de los contenidos de la web si no es con la previa autorización expresa y por escrito del administrador.

El administrador de la página web informa que no concede licencia o autorización implícita sobre los derechos de propiedad intelectual y/o industrial o sobre cualquier otro derecho o propiedad relacionada, directa o indirectamente, con los contenidos incluidos en el SITIO WEB.

Sólo se autoriza la utilización de los contenidos del dominio web con fines informativos y de servicio, siempre que se cite o se haga referencia a la fuente, siendo el usuario el único responsable del mal uso de los mismos.

10. ACCESO Y ESTANCIA EN LA WEB

10.1. NUESTROS CONTENIDOS

Los USUARIO/CLIENTES, son íntegramente responsables de su conducta, al acceder a la información del SITIO WEB, mientras naveguen en la misma, así como después de haber accedido.

Como consecuencia de ello, los USUARIOS/CLIENTES, son los únicos responsables ante el administrador de la página web y terceros de:

 1. Las consecuencias que se puedan derivar de una utilización, con fines o efectos ilícitos o contrarios al presente documento, de cualquier contenido del SITIO WEB, elaborado o no por el administrador de la página web, publicado o no bajo su nombre de forma oficial.
 2. Así como de las consecuencias que se puedan derivar de la utilización contraria al contenido del presente documento y lesiva de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar el SITIO WEB, o sus servicios o impedir el normal disfrute por otros usuarios.

El administrador de la página web se reserva el derecho a actualizar los contenidos cuando lo considere conveniente, así como eliminarlos, limitarlos o impedir el acceso a ellos, de manera temporal o definitiva, así como denegar el acceso al SITIO WEB a USUARIOS/CLIENTES, que haga un mal uso de los contenidos y/o incumplan cualquiera de los términos y condiciones que aparecen en el presente documento.

El administrador de la página web informa que no garantiza:

 1. Que el acceso al SITIO WEB, y/o a las web de enlace sea ininterrumpido o libre de error.
 2. Que el contenido o software al que los USUARIOS/CLIENTES, accedan a través de la web o de las web de enlace no contenga ningún error, virus informático u otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático o cause otro tipo de daño.
 3. El aprovechamiento que de la información o contenido del SITIO WEB, o webs de enlace que los USUARIOS/CLIENTES, pudieran hacer para sus propósitos personales.

La información contenida en esta página web debe ser considerada por los USUARIOS/CLIENTES, como divulgativa y orientadora, tanto con respecto a su finalidad como a sus efectos, por lo que: el administrador de la página web no garantiza la exactitud de la información del SITIO WEB, y por tanto no asumen ninguna responsabilidad sobre los posibles perjuicios o incomodidades para los USUARIOS/CLIENTES, que pudieran derivarse alguna inexactitud presente en el SITIO WEB.

11. NUESTRA RESPONSABILIDAD

El administrador de la página web no asume ninguna responsabilidad derivada, a título enunciativo pero no limitativo:

De la utilización que los USUARIOS/CLIENTES, puedan hacer de los materiales del SITIO WEB o webs de enlace, ya sean prohibidos o permitidos, en infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de contenidos del SITIO WEB, o de terceros.

Los eventuales daños y perjuicios a los USUARIOS/CLIENTES, causados ​​por un funcionamiento normal o anormal de las herramientas de búsqueda, de la organización o la localización de los contenidos y/o acceso al SITIO WEB, y, en general, los errores o problemas que se generen en el desarrollo o instrumentación de los elementos técnicos que el SITIO WEB, o un programa facilite el USUARIO/CLIENTE.

De los contenidos de aquellas páginas a las que los USUARIOS/CLIENTES, puedan acceder desde enlaces incluidos en el SITIO WEB, ya sean autorizados o no.

Los actos u omisiones de terceros, con independencia de que estos terceros pudiesen estar unidos al administrador de la página web mediante vía contractual.

Del acceso de menores de edad a los contenidos incluidos en el SITIO WEB, siendo responsabilidad de sus progenitores o tutores ejercer un control adecuado sobre la actividad de los hijos o menores a su cargo o bien instalar alguna de las herramientas de control de el uso de Internet con el objeto de evitar el acceso a materiales o contenidos no aptos para menores, así como el envío de datos personales sin la previa autorización de sus progenitores o tutores.

El administrador de la página web no será responsable en ningún caso cuando se produzcan:

 • Errores o retrasos en el acceso al SITIO WEB, por parte del USUARIO/CLIENTE, a la hora de introducir sus datos en el formulario de pedido de servicios, la lentitud o imposibilidad de recepción por parte de los destinatarios de la confirmación del pedido o cualquier anomalía que pueda surgir cuando estas incidencias sean debidas a problemas en la red Internet, causas de caso fortuito o fuerza mayor y cualquier otra contingencia imprevisible ajena a la buena fe del administrador de la página web.
 • Errores o incidencias que pudieran producirse en las comunicaciones, borrado o transmisiones incompletas, de manera que no se garantiza que los servicios del sitio web estén constantemente operativos.
 • De los errores o daños producidos al sitio web por un uso del servicio ineficiente y de mala fe por parte del USUARIO/CLIENTE.
 • De la no operatividad o problemas en la dirección electrónica facilitada por el USUARIO/CLIENTE, para el envío de la confirmación del pedido de servicios.

En todo caso, el administrador de la página web se compromete a solucionar los problemas que puedan surgir y a ofrecer todo el apoyo necesario al USUARIO/CLIENTE, para llegar a una solución rápida y satisfactoria de la incidencia.

Asimismo, el administrador de la página web tiene derecho a realizar durante intervalos temporales definidos, campañas promocionales para promover el registro de nuevos miembros en su servicio.

El administrador de la página web se reserva el derecho de modificar las condiciones de aplicación de la promociones, prorrogar comunicando debidamente, o proceder a la exclusión de cualquiera de los participantes y/o USUARIOS/CLIENTES, de la promoción en el supuesto de detectar cualquier anomalía, abuso o comportamiento poco ético en la participación de los mismos.

12. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Los USUARIOS/CLIENTES se comprometen a navegar por el SITIO WEB y a utilizar el contenido de buena fe.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos-UE-2016/679, le informamos de que la cumplimentación de cualquier formulario existente en el SITIO WEB, o la remisión de un correo electrónico a cualquiera de nuestros buzones implica la aceptación de esta política de privacidad, así como la autorización al administrador de la página web para que trate los datos personales que nos facilite, que serán incorporados al fichero, titularidad del Responsable del Tratamiento y/o administrador de la página web, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.

Los datos de los USUARIOS/CLIENTES, serán utilizados para el envío a través de correo electrónico de las gestiones online y físicas, que realice el administrador de la página web, así como para la entrega de las compras.

Por la mera visita al SITIO WEB, los USUARIOS/CLIENTES, no facilitan información personal ni está obligado a facilitarla.

El administrador de la página web se compromete a guardar la máxima reserva y confidencialidad sobre la información que le sea facilitada y a utilizarla únicamente para los fines indicados.

El administrador de la página web presume que los datos han sido introducidos por su titular o por persona autorizada por éste, así como que son correctos y exactos.

Estos datos, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad del administrador de la web de, VIATGEM JUNTS, S.L,  Estos datos, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad del administrador de la web de, VIATGEM JUNTS, S.L con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes. Asimismo, VIATGEM JUNTS, S.L, informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, que permite al usuario web, conocer que datos personales tiene el administrador de esta página y en tal caso contestara en un plazo de 30 días, siempre que conserve los datos, rectificación, que permite corregir errores, modificar los datos que sean inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información, oposición que podrá solicitar y conseguir que no lleve a cabo el tratamiento de datos, supresión que permite que se supriman los datos inadecuados o excesivos, limitación, por el que puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos cuando haya ejercido su derecho a la rectificación de sus datos personales,  y portabilidad, para que el usuario pueda obtener una copia de los datos personales que haya facilitado en la web a fin de poder transmitirlos a otros servicios, estos derechos se podrán ejercer por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su recepción a la dirección: SANT JOSEP, 74, Código Postal: 08370, Localidad: CALELLA, Provincia: BARCELONA, Correo electrónico: info@clubdelviatger.cat ​​aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.

El envío de sus datos mediante el/los formularios de nuestra web estará supeditado obligatoriamente a que haya leído/aceptado las Condiciones de uso , mediante un check box obligatorio al pie del formulario.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21, pedimos su consentimiento para poder realizar comunicaciones publicitarias que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, este consentimiento lo aceptará o negará con un check box obligatorio al pie del formulario.

Para modificar o actualizar sus datos personales el USUARIO/CLIENTE, deberá acceder al SITIO WEB, en el apartado MI DATOS PERSONALES, Para cancelar su cuenta escribirá desde el correo electrónico de su cuenta a:  info@clubdelviatger.cat con el asunto “Cancelar Cuenta”.

Con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes. Asimismo, VIATGEM JUNTS, S.L,  informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, que permite al usuario web, conocer que datos personales tiene el administrador de esta página y en tal caso contestara en un plazo de 30 días, siempre que conserve los datos, rectificación, que permite corregir errores, modificar los datos que sean inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información, oposición que podrá solicitar y conseguir que no lleve a cabo el tratamiento de datos, supresión que permite que se supriman los datos inadecuados o excesivos, limitación, por el que puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos cuando haya ejercido su derecho a la rectificación de sus datos personales,  y portabilidad, para que el usuario pueda obtener una copia de los datos personales que haya facilitado en la web a fin de poder transmitirlos a otros servicios, estos derechos se podrán ejercer por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su recepción a la dirección: SANT JOSEP, 74, Código Postal: 08370, Localidad: CALELLA, Provincia: BARCELONA, Correo electrónico: info@clubdelviatger.cat ​​aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.

El envío de sus datos mediante el/los formularios de nuestra web estará supeditado obligatoriamente a que haya leído/aceptado las Condiciones de uso , mediante un check box obligatorio al pie del formulario.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21, pedimos su consentimiento para poder realizar comunicaciones publicitarias que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, este consentimiento lo aceptará o negará con un check box obligatorio al pie del formulario.

Para modificar o actualizar sus datos personales el USUARIO/CLIENTE, deberá acceder al SITIO WEB, en el apartado MI DATOS PERSONALES, Para cancelar su cuenta escribirá desde el correo electrónico a: info@clubdelviatger.cat con el asunto “Cancelar Cuenta”.

Corresponde a los USUARIOS/CLIENTES, la actualización de sus propios datos. En cualquier momento, el USUARIO/CLIENTE, tendrá el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a todos sus datos personales incluidos en los distintos formularios de alta. Para modificar o actualizar sus datos personales el USUARIO/CLIENTE, deberá acceder al SITIO WEB, en el apartado MI DATOS PERSONALES, Para cancelar su cuenta escribirá desde el correo electrónico de su cuenta a:  info@clubdelviatger.cat con el asunto “Cancelar Cuenta”.

Por lo tanto, el USUARIO/CLIENTE es responsable de la veracidad de los datos y el administrador de la página web no será responsable de la inexactitud de los datos personales de los USUARIOS/CLIENTES.

De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos, el administrador de la página web ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos facilitados por los USUARIOS/CLIENTES y, además, ha instalado todos los medios y medidas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y extracción de los mismos.

13. NULIDAD

En caso de que cualquier cláusula de los presentes términos y condiciones de uso sea declarada nula, el resto de cláusulas se mantendrán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la finalidad misma de los presentes términos y condiciones.

El administrador de la página web podrá no ejercitar alguno de los derechos y facultades conferidos en este documento lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos salvo reconocimiento expreso por parte del administrador de la página web o prescripción de la acción que en cada caso corresponda. 

14. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

El administrador de la página web se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento, la presentación y configuración del SITIO WEB, así como los presentes términos y condiciones de uso.

Por ello, el administrador de la página web recomienda al USUARIO/CLIENTE leer atentamente las condiciones y términos de uso, cada vez que acceda al SITIO WEB. Los USUARIOS/CLIENTES, siempre dispondrán de estos términos y condiciones de uso en un lugar visible, libremente accesible para cuantas consultas quiera realizar.

15. LEY APLICABLE Y ARBITRAJE

Los presentes términos y condiciones de uso se rigen por la legislación española aplicable en la materia. Para resolver cualquier controversia o conflicto que se derive, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de ARENYS DE MAR, (BARCELONA), la ciudad origen de la empresa propietaria del SITIO WEB salvo que la ley imponga otra jurisdicción.

Form Newsletter - CAT